اگر شما در صنعت گردشگری فعالیت می نمایید و جزو ارائه دهندگان خدمات گردشگری در کشور هستید، نمایشگاه گردشگری و ملزومات سفر می تواند محل مناسبی برای آشنایی و تعامل شما با همکاران و بهره مندی از طرح ها و ایده های آنها در زمینه صنعت گردشگری است.

شرکت نمایشگاهی آریانا مجری برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی گردشگری و ملزومات سفر میباشد.