برگزاری جشنواره و مسابقه ، برگزاری جشنواره ، برگزاری مسابقه

شرکت نمایشگاهی آریانا

برگزاری جشنواره برگزاری جشنواره در قالب برنامه های مختلف به عواملی همچون برنامه ریزی، اطلاع از خواسته های گروه هدف، امکانات قابل دسترس، مکان و زمان مناسب و هدف از برگزاری جشنواره بستگی دارد.  در این بین اطلاع از جشنواره های اجرا شده و در حال اجرا و جشنواره هایی که در آینده قرار بر برگزاری در […]