مدارک مورد نياز جهت آپلود در فرم ثبت نام

مدارک مورد نياز جهت آپلود در فرم ثبت نام

 

  1. کارت ملي متقاضي (کارت ملي مديرعامل شرکت و يا کارت ملي نماينده تام الاختيار)

  2. يکي از مدارک زير :

الف : پروانه صنفي معتبر کارگاهي

ب : و يا موافقت اصولي

ج : و يا پروانه توليد و بهره برداري

د : و يا کارت بازرگانی معتبر

و : و یا عضويت انجمن صنفی