دفـتـر تـهـران : فـلـکـه دوم صـادقـیـه ، بـلـوار فــردوس شـرق ، پـلاک 44

No.44, Estern Ferdos Blvd, Sadeghieh Second Sqr., Tehran, Iran

00982188230971

00989104035501

دفـتر قـزویـن : پونـک ، بلـوار حکـیم ، جنب مخـابـرات ، ساخـتـمان آریـانا

Ariana Complex, Hakim Blvd., Pounak St., Qazvin Province, Iran

00982833659194

00989109589389

info@arianaexpo.com

arianaexpo.co

arianaexpo